Spring til indhold

Enstemmig opbakning fra 193 lande til dansk resolution mod tortur i FN's Generalforsamling

19.11.2015  09:29

Det lykkedes tirsdag den 17. november 2015 at få alle FN’s 193 medlemslande til at vedtage en resolutionstekst, der indskærper forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Danmark har igen i år fremlagt en resolution i FN’s Generalforsamling for at skabe fremskridt i den globale kamp mod tortur. Det lykkedes tirsdag den 17. november 2015 efter lange og intense forhandlinger helt frem til vedtagelsen, at få alle FN’s 193 medlemslande til at vedtage en resolutionstekst, der indskærper forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (se baggrund nedenfor). Resolutionen er vigtig, fordi ikke alle verdens lande har ratificeret FN’s torturkonvention.

Baggrund
Resolutionen er en generel resolution om bekæmpelse af tortur og anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf. Danmark er internationalt anerkendt for sin ledende rolle på området, og hver gang vi fremsætter resolutionen, arbejder vi for at gøre den endnu stærkere. Dette års resolution har fokuseret på en række tiltag.

For det første har vi i år ønsket at omstrukturere og sammenskrive resolutionen. Resolutionen er fra år til år blevet tilføjet en række relevante rettigheder og forpligtelser, og af hensyn til de praktikere, organisationer og institutioner, som kæmper mod tortur til daglig, bør disse fremgå klart og tydeligt af resolutionen. 

For det andet er der i resolutionen et særligt fokus på landes forpligtelser over for personer, som idømmes dødsstraf. Det er afgørende, at disse personer behandles i overensstemmelse med landenes internationale forpligtelser, hvilket inkluderer det absolutte forbud mod tortur. Dette er en relevant og tidssvarende tilføjelse til resolutionen, idet der er et stadig stigende fokus på dødsstraf i den internationale indsats mod tortur.

For det tredje understreger resolutionen, at forbuddet mod tortur ikke alene er absolut og ufravigeligt, det må heller ikke begrænses territorielt.

Endelig byder resolutionen Convention against Torture Initiative velkommen. Dette tværregionale initiativ blev lanceret af Danmark sammen med Chile, Ghana, Indonesien og Marokko i 2014 og har som generelt mål at opnå universal ratifikation af FN’s torturkonvention inden 2024.

Læs mere om initiativet

Danmark forventer at fortsætte kampen mod tortur ved at fremlægge en tematisk fokuseret resolution om torturbekæmpelse i FN’s Menneskerettighedsråd i Genève i marts 2016.

Læs hele resolutionen

For yderligere oplysninger om den danske torturresolution kontakt:
Julie Garfieldt Kofoed, den danske FN-Mission i New York: julkof@um.dk
Fuldmægtig Rasmus Nexø Jensen, Udenrigsministeriets Menneskerettighedskontor, tlf. 6197 9077