Spring til indhold

Udenrigsministeriet informerer om ny analyse af mulige konsekvenser for dansk fiskeri som følge af Storbritanniens udmeldelse af EU

08.11.2017  08:00
Udenrigsministeriet informerer om ny analyse af mulige konsekvenser for dansk fiskeri som følge af Storbritanniens udmeldelse af EU

Analysen bekræfter, at Brexit kan have negative erhvervsøkonomiske konsekvenser for fiskeriet og forarbejdningsindustrien.

På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) udarbejdet en analyse om de mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri af Storbritanniens udmeldelse af EU på baggrund af potentielle scenarier. Analysen konkluderer, at for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, vil konsekvenserne ved Brexit være store, såfremt Storbritannien vælger at udelukke eller begrænse EU-fartøjers adgang til at fiske i britisk farvand. Dette kan føre til betydeligt reducerede forsyninger af særligt makrel, sild og visse industriarter, hvilket også kan få effekt på den økonomiske situation for forarbejdningsindustrien.

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann udtaler:

”Regeringen har sagt fra starten, at det danske fiskeri kan være blandt de erhverv, som bliver hårdest ramt af Brexit. Dette bekræfter analysen. Derfor er analysens resultat heller ikke overraskende.

"Både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Derfor har EU gjort fiskeripolitikken til et fælles anliggende. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Derfor har det stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri, at Storbritannien har valgt at træde ud af EU-samarbejdet.”

Analysen fra IFRO viser, at danske fiskere i perioden 2012-2016 årligt har landet værdier fra 0,7-1,0 mia. kr. fra Storbritanniens farvande. Det svarer til op i mod 34 pct. af den årlige danske landingsværdi og op til 45 pct. i fangstvolumen. Analysen estimerer på baggrund af forskellige scenarier de potentielle tab for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, såfremt Storbritannien afskærer EU adgangen. Således estimeres det, at tabet i landingsværdi for disse fartøjer kan udgøre op til 800 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion på 45–57 pct. i forhold til historiske fangster i perioden 2014-2016.

Analysen peger på, at hvis adgangen til Storbritanniens farvande bliver afskåret, vil det således have de største konsekvenser for det pelagiske fiskeri efter sild og makrel samt industrifiskeriet, der inkluderer tobis og sperling. Analysen peger herudover på, at det er et relativt begrænset antal fartøjer i forhold til den samlede danske fiskerflåde, der reelt kan blive ramt af Brexit, men der er tale om meget store mængder og værdier af fisk. Analysen konkluderer, at for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, vil konsekvenserne ved Brexit være store, såfremt Storbritannien afskærer EU adgangen til fiskeri i britisk farvand. Dette kan føre til betydeligt reducerede forsyninger af særligt makrel, sild og visse industriarter, hvilket også kan få effekt på den økonomiske situation for forarbejdningsindustrien. Hvis det ikke er muligt at finde substitution for forsyningen, vurderes det i analysen, at produktionskapacitet og den relaterede beskæftigelse mest sandsynligt vil skulle tilpasses til denne nye situation.

”Vi kender endnu ikke Storbritanniens position på fiskeriområdet. De faktiske konsekvenser afhænger i sidste ende af aftalen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Sikring af danske fiskeriinteresser er en vigtig prioritet for regeringen. Vi arbejder målrettet med de andre berørte lande på at fastholde vores fiskerimuligheder og adgang til de britiske farvande. Vi håber naturligvis på et godt fremtidigt samarbejde om fiskeri og med en bæredygtig forvaltning af fælles bestande mellem EU og Storbritannien”, siger Karen Ellemann.

Rapporten “The economic consequences for the Danish fishery following the United Kingdom’s decision to leave the European Union” fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) kan hentes her: https://curis.ku.dk/ws/files/185875666/IFRO_Report_263.pdf

Baggrund: Om
IFRO’s analyse af
potentielle konsekvenser for det danske fiskeri som følge af Storbritanniens udmeldelse af EU

Som led i regeringens kortlægning af danske interesser i forbindelse med Brexit anmodede Miljø- og Fødevareministeriet IFRO om at udarbejde en analyse af potentielle konsekvenser for det danske fiskeri som følge af Storbritanniens udmeldelse af EU.

Der er stor kompleksitet forbundet med at beregne de erhvervsøkonomiske konsekvenser af mulige fremtidige scenarier for fiskeriet mellem Storbritannien og EU27, og derfor er der også betydelig usikkerhed forbundet med de specifikke estimater. Herudover bygger analysen på scenarier, som udspænder et muligt udfaldsrum for de fremtidige relationer på fiskeriområdet. Det er dog fortsat uvist, hvordan det fremtidige fiskerisamarbejde vil komme til at se ud. 

Med henblik på at have et godt grundlag for at diskutere det fremtidige fiskerisamarbejde mellem EU og Storbritannien fokuserer analysen primært på følgende elementer i samspillet mellem den danske fiskerisektor og Storbritannien: 1) Danske fiskerfartøjers aktivitet i Storbritanniens farvande, 2) Storbritanniens fiskerfartøjers aktivitet i EU-farvande, 3) Kvoteinteraktioner og 4) eksport og import af fiskeprodukter mellem Danmark og EU. Det bemærkes, at andre elementer også kunne blive en del af og influere på diskussionerne, herunder blandt andet markedsadgang, handelsaftaler og kontrol og håndhævelse. Analysen er en statistisk og økonomisk fremstilling, hvorfor juridiske problemstillinger ikke er inddraget.

Der er bestilt endnu en analyse fra Innovative Fisheries Management (IFM) fra Aalborg Universitet. Dette vil være en socioøkonomisk analyse for de største danske fiskerihavne, Skagen, Hirtshals, Thyborøn og Hanstholm, i lyset af Brexit.

Kort over Storbritanniens farvande

Kilde: House of Lords rapport - Brexit: fisheries