Spring til indhold

Kandidat til ny dansk dommerstilling ved Retten ved EU-Domstolen

12.05.2016  09:00
Regeringen indstiller Jesper Svenningen til stillingen som dommer ved Retten ved EU-Domstolen.

Regeringen har besluttet at indstille Jesper Svenningsen til stillingen som dommer ved Retten ved EU-Domstolen på baggrund af indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger mv.

Jesper Svenningsen, der er 49 år, har siden oktober 2013 været ansat som dommer ved EU-Personaleretten ved EU-Domstolen. Han er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat som bl.a. advokat hos Kammeradvokaten samt jurist-lingvist og referendar ved EU-Domstolen.

Til baggrund

Som led i gennemførelsen af reformen af EU-Domstolen sker der en fordobling af antallet af dommere ved Retten, således at hver medlemsstat herefter vil have to dommerembeder ved Retten. Fordoblingen gennemføres i tre faser. Fase 1 blev indledt den 25. december 2015 med udnævnelse af 12 ekstra dommere. Fase 2 indledes den 1. september 2016, hvor Personaleretten nedlægges, og de 7 dommerembeder ved Personaleretten overføres til Retten. Fase 3 indledes den 1. september 2019, hvor yderligere 9 dommere udnævnes.

Danmark er som led i fase 2 blevet anmodet af Rådet om at indstille en kandidat til den nye danske dommerstilling ved Retten.

Efter Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 254 udnæv-nes dommere ved Retten af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst. Det såkaldte artikel 255-udvalg skal forud herfor afgive udtalelse om kandidatens kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten.

Yderligere information
Kontorchef Christian Thorning, tlf. +45 39865944