Spring til indhold

Asylpakke: Regeringens initiativer til en robust og fast asyl- og udlændingepolitik

13.11.2015  20:18

Ændringer af vilkår på asylområdet
Der kommer mange flygtninge til Europa. Det presser alle lande – også Danmark. Og presset stiger dag for dag.

Vi påtager os et ansvar. Men vi skal ikke tage så mange flygtninge, at det truer sammenhængskraften i vores eget land. For antallet betyder noget for, om integrationen kan lykkes. Og det betyder noget for, om vi kan bevare et godt og trygt samfund. 

Regeringen har længe ment, at vilkårene på asylområdet betyder noget for, hvor attraktivt det er at søge til Danmark. Derfor indførte regeringen – som noget af det allerførste – en ny og lavere integrationsydelse. Og derfor vil regeringen nu stramme yderligere for asylvilkårene og adgangen til Danmark.

    1.     Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge

    2.     Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse

    3.     Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse

    4.     Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.

    5.     Gebyrbetaling

    6.     Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark

    7.     Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler

    8.     Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

    9.     Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere

  10.     Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

  11.     Tilbagerulning af asylaftalen 

  12.     Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

  13.     Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

  14.     Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge

  15.     Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge

Yderligere information om ændringer af vilkår på asylområdet

Udsendelse af afviste asylansøgere mv.
Væksten i antallet af flygtninge til Europa skaber et pres på landenes asylsystemer, indkvarteringsfaciliteter mv. Presset kan dæmpes, hvis der er en effektiv udsendelse af afviste asylansøgere og illegale udlændinge til deres hjemland. Der er derfor behov for at styrke indsatsen både indenrigs- og udenrigspolitisk, så udsendelse af afviste asylansøgere mv. sker hurtigere og mere effektivt.

  16.     Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold 

  17.     Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.

  18.     Kortere udrejsefrist

  19.     Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter

  20.     Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

  21.     Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt

Yderligere information om udsendelse af afviste asylansøgere mv.

Nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv.
Flere flygtninge og migranter vil lægge pres på den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og tilbageholdelse af udlændinge.

Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.

  22.     Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

  23.     Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering

  24.     Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter

  25.     Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre

  26.     Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet

Yderligere information om nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv.

Nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden
Hvis Danmark oplever en væsentlig forøgelse af indrejste flygtninge og migranter, kan det udfordre politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet. Det kan skærpe behovet for at sikre en effektiv registrering af asylansøgere mv., herunder på hvilket grundlag der søges om asyl. Samtidig er det vigtigt, at Danmark ikke oplever de kaotiske situationer, som vi har set andre steder. 

Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.

  27.     Oprettelse af modtagecentre

  28.     Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning

  29.     Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv. 

  30.     Skærpelse af straffen for tiggeri 

  31.     Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift

Yderligere information om nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden

Mere fleksibel boligplacering
Flere flygtninge gør det nødvendigt at hjælpe kommunerne, som står med lokale udfordringer. Kommunerne har en forpligtelse og voksende opgave med at finde passende boliger til de personer, der meddeles asyl. Der er regler for boligernes standard, hvilket kan gøre det udfordrende at finde tilstrækkeligt med passende boliger.  

  32.     Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge

  33.     Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge

  34.     Styrket integrationsprogram

Alle de initiativer, som regeringen foreslår, er forenelige med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser.

Yderligere information om mere fleksibel boligplacering