Spring til indhold

PRAKTIKANTER TIL DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION, BRUXELLES

Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles søger praktikanter.
Frist onsdag 20. september 2017

EU-repræsentationen søger pr. 1. februar 2018 17 dygtige praktikanter.

Arbejdsopgaver                                                                                                                                                                                                 Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis - så kom i praktik på Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles. Som praktikant vil du blive knyttet til en vejleder og skal bl.a. hjælpe pågældende med informationssøgning og -bearbejdning, ledsage vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner samt bidrage til mødereferater og anden politisk/økonomisk indberetningsvirksomhed. Der vil også være et praktikophold særskilt rettet mod varetagelsen af repræsentationens pressearbejde og repræsentationens kommunikation på Twitter.

EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder - både politisk og ”i maskinrummet” - ligesom du prøver at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier. Praktikopholdet er også en mulighed for at opleve Bruxelles og en mulighed for netværksopbygning i et levende og internationalt miljø.

Kvalifikationer
- Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig uddannelse, kommunikationsfaglig uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
- Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
- Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Kendskab til fransk er en fordel.
- Du har grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner og interesserer dig herfor.
- Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
- Du er grundig og præcis.
- Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
- Du har humor og en positiv indstilling.

I den samlede vurdering af ansøger indgår også en sikkerhedsvurdering fra danske myndigheder.

Periode for opholdet
1. februar til 31. juli 2018.

Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning                                                                                                                                                                                                                 Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til EU-repræsentationen”.

Ansøgningsfrist                                                                                                                                                                                                            Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest onsdag 20. september 2017.

Kontakt                                                                                                                                                                                                             Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Administrationschef Christian Hagelin kan oplyse yderligere om praktikophold ved repræsentationen. For mere information se også eu.um.dk og um.dk.

Yderligere oplysninger
Dette opslag omfatter 17 praktikpladser. Angiv gerne det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der endeligt tager stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne. Følgende sagsområder kan komme på tale:

Beskæftigelse, sociale forhold - herunder spørgsmål om EU og velfærdsydelser - og sundhed.

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; EU's samarbejde med udviklingslande; EU's forhold til Rusland, Ukraine, Tyrkiet og landene på Vestbalkan.

Budget – især fokus på budget-forhandlinger som følge af Brexit.

EU's miljøpolitik– herunder regulering af kemikalier, luftforurening, affald, gødning m.m.

Erhvervs- og vækstpolitik – finansielle tjenesteydelser, det digitale indre marked, industripolitik, forbrugerpolitik, søfart m.m.

Fødevarepolitik, EU's fælles landbrugspolitik, økologi, klimatilpasninger ift. landbrug m.m.

Samarbejde med Europa-Parlamentet – både i Bruxelles og Strasbourg.

International handelspolitik - EU's frihandelsforhandlinger med globale partnere – herunder TTIP.

Finans – økonomisk og monetær politik, bekæmpelse af svig m.m.

Skattepolitiske spørgsmål – herunder EU's toldunion, moms og horisontale skattespørgsmål.

Retlige og indre anliggender – herunder kontraktregler, databeskyttelsesret, fælles løsninger i kampen mod terrorisme og det danske retsforbehold.

Transport – bl.a. revision af reguleringen af jernbane og luftfart i EU.

EU's samarbejde i forhold til migrationskrisen - herunder asyl og grænsekontrol.

Udviklingspolitik og humanitær bistand.

Klima og energi – herunder EU's opfølgning på COP 21 i Paris og gennemførelse af Energiunionen i EU.

Eksportfremme – særligt samarbejde med danske virksomheder i forhold til EU.

Kultur og uddannelse – herunder reform af EU’s ophavsretsregler.

Praktikophold med særligt fokus på pressearbejde og Twitter – tilknyttet pressemedarbejderen.