Spring til indhold

PRAKTIKANTER TIL DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION, BRUXELLES

Praktikanter til EU-Repræsentationen i Bruxelles
Interesserer du dig for EU, og vil du vide mere om, hvordan EU-institutionerne arbejder, og hvordan den danske EU-beslutningsproces fungerer i praksis - så kom i praktik på Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union i Bruxelles.

EU-Repræsentationen i Bruxelles søger 17 dygtige praktikanter til efterårssemesteret 2017. Praktikanterne placeres under en vejleder og skal hjælpe pågældende med bl.a. informationssøgning og -bearbejdning, ledsage denne til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner, bidrage til mødereferater samt andre politiske og faglige indberetninger m.m.

Repræsentationens arbejdsopgaver
EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk EU- og udenrigspolitik. Sagsområderne vil veksle i lyset af repræsentationens løbende opgaveprioritering. Som praktikant ved EU-repræsentationen får du konkret indsigt i, hvordan EU arbejder, både politisk og ”i maskinrummet”, ligesom du kommer til at prøve at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier samlet under samme tag. Samtidig oplever du Bruxelles, som er en spændende by, og du får en unik mulighed for netværksopbygning.

Forventninger til praktikanten
- Interesse for EU-forhold;
- Dansk statsborger;
- Indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, fortrinsvis studerende indenfor det samfundsvidenskabelige område herunder statskundskab, økonomi, jura, handel el.lign. med bestået bachelor;
- Der forudsættes gode skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk;
- Godt kendskab til fransk er en fordel;
- Gerne praktisk erfaring med brugen af MS Office programmerne.

Praktikantvilkår
Der er tale om en ulønnet praktik. Dog vil praktikanten til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet dokumenterede udgifter inden for EUR 400 pr. måned. Derudover er det muligt at søge legater og stipendier. Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer om ugen, men der forventes en høj grad af fleksibilitet.

Alle praktikanter skal igennem Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse.

Praktikperiode
5 måneder med start primo september 2017.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 12.00 (GMT+1)

Yderligere oplysninger
Dette opslag omfatter 17 praktikpladser. Angiv gerne det eller de arbejdsområder, som har særlig interesse. Det vil dog være EU-repræsentationen, der endeligt tager stilling til fordelingen af arbejdsopgaverne. Følgende sagsområder kan komme på tale:                         

- Beskæftigelse, sociale forhold - herunder spørgsmål om EU og velfærdsydelser - og sundhed;
- Budget – især fokus på budget-forhandlinger som følge af Brexit;
- Erhverv- og vækst – finansielle tjenesteydelser, det digitale indre marked, industripolitik, forbrugerpolitik, søfart m.m.;
- Samarbejde med Europa-Parlamentet – både i Bruxelles og Strasbourg;
- Finans – økonomisk og monetær politik, bekæmpelse af svig m.m.
- Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; EU's samarbejde med udviklingslande; EU's forhold til Rusland, Ukraine, Tyrkiet og landene på Vestbalkan
- EU's Miljøpolitik– herunder regulering af kemikalier, luftforurening, affald, gødning m.m.;
- Fødevarepolitik, EU's fælles landbrugspolitik, økologi, klimatilpasninger ift. landbrug m.m.;
- International handelspolitik - EU's frihandelsforhandlinger med globale partnere – herunder TTIP;
- Retlige og indre anliggender – herunder kontraktregler, databeskyttelsesret, fælles løsninger i kampen mod terrorisme og det danske retsforbehold;
- EU's samarbejde ift. migrationskrisen - herunder asyl og grænsekontrol;
- Klima og energi – herunder EU's opfølgning på COP 21 i Paris og gennemførelse af Energiunionen i EU;
- Kultur og uddannelse – herunder reform af EU’s ophavsretsregler;
- Skattepolitiske spørgsmål – herunder EU's toldunion, moms og horisontale skattespørgsmål;
- Transport – bl.a. revision af reguleringen af jernbane og luftfart i EU;
- Udviklingspolitik – katastrofe- og fødevarepolitik m.m.;
- Eksportfremme – særligt samarbejde med danske virksomheder i forhold til EU.

De modtagne ansøgninger cirkuleres til vejlederne på EU-repræsentationen med henblik på udvælgelse af ansøgere med relevant profil.

Ansøgning sendes til
Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
Att. Administrationschef Lena Dyhr Toft Christensen
Rue d’Arlon 73
B-1040  Bruxelles
BELGIEN

Pr. e-mail: brurep@um.dk

OBS: emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + Ansøgning om praktik til EU-Repræsentationen + evt. ønsket arbejdsområde(r)

Ansøgningen bør være kort (max. 1 side) og motiveret. Følgende bilag bør vedhæftes: CV + eksamensbeviser + evt. anbefalinger.

Ansøgning inkl. bilag fremsendes venligst som én enkelt PDF-fil.

Repræsentationens telefonnummer: (0032) 2 233 0811
For mere information se: http://eu.um.dk/